Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Z tych plików cookie pliki cookie, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są niezbędne do działania podstawowych funkcji witryny. Używamy również plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również zrezygnować z tych plików cookie. Ale rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

1.Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym
systemy.echoaqustic.com.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez ECHO AQUSTIC  S.C.
2.Terminy użyte w Polityce oznaczają:
1.Serwis: serwis internetowy www.systemy.echoaqustic.com.pl;
2.Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
3.Właściciel: ECHO AQUSTIC S.C. L.GIERSZEWSKI, J. JANUSZEWSKI  ul. Łużycka 3, 89-620 Chojnice
4.Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika,
z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny
serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz
numer;
3.Celem Polityki jest w szczególności:
1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych
przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i
wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do
niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela,
wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
1.ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
2.ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze
zm.);
3.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

1.Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa.
Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej
przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych
według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
2.Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a
w szczególności zapewnia, aby dane te były:
1.przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których
dane dotyczą;
2.zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w
sposób niezgodny z tymi celami;
3.adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
4.prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
5.przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie
dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
6.przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
3.Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów
przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
4.Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i
organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje
informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym
dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci
telekomunikacyjnych.
5.Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel
zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
1.prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2.prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3.prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania,
usuwania;
4.prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5.prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich
praw.
6.Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez
profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań
Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do
Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma
prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez
wysłanie wiadomości na adres Właściciela: biuro@echoaqustic.com.pl
7.Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia
Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie
Właściciela.

§ 3. Cookies

1.Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do
jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do
niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard
wygody Serwisu, a zebrane dane s ą wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji
działań.
2.Cookies wykorzystywane są w celu:
1.dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
2.optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego
Użytkownika,
3.tworzenia statystyk,
4.utrzymania sesji Użytkownika,
5.dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
6.Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
7.Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z
Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową
nawigację.
8.Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie
zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron
internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby
blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w
ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
9.Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies
poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
10.Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w
korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku
możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp
wymaga logowania.
11.Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym
Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika).
12.Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian
konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym
urządzeniu.
13.Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii
stosowanych w ramach Serwisu.

Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Mechanizm ciasteczek został wymyślony przez byłego pracownika Netscape Communications – Lou Montulliego.

Zastosowanie

Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp.

Zastosowanie ciasteczek do sond i liczników internetowych wygląda następująco – serwer może łatwo sprawdzić, czy z danego komputera oddano już głos lub też czy odwiedzono daną stronę, na tej podstawie wykonać odpowiednie operacje i wygenerować dla użytkownika zindywidualizowaną treść strony. Schematyczny sposób wykorzystywania ciasteczek przy obsłudze licznika internetowego, wykluczającego przeładowania (zwiększanie liczby odwiedzin przy odświeżeniu strony) przedstawiony jest poniżej:

Schemat działania licznika internetowego wykluczającego przeładowania

Część serwisów korzysta z ciasteczek jako sposobu przenoszenia między stronami loginu i zaszyfrowanego hasła (rozwiązanie mniej bezpieczne) lub też spreparowanej informacji o zalogowaniu (rozwiązanie bezpieczne), dzięki czemu nie jest konieczne logowanie na każdej podstronie. Wyłączenie obsługi ciasteczek uniemożliwia często zalogowanie się, co może być rozwiązane poprzez przechowywanie danych o zalogowaniu po stronie serwera, zawsze jednak użytkownik musi zostać w jakiś sposób zidentyfikowany (np. poprzez identyfikator sesji zawarty w adresie URL).

Specyfika działania

Mechanizm ciasteczek został wprowadzony po to, by w bezstanowym protokole HTTP umożliwić odróżnienie osób odwiedzających dany serwis. Ciasteczka są informacjami zapisywanymi trwale lub tymczasowo na żądanie serwera na dysku użytkownika. Najczęściej przechowywane są w jednym pliku tekstowym lub binarnym.

Dane zapisane w ciasteczkach mają postać naprzemiennych ciągów nazwy i wartości odpowiadającej jej zmiennej. Serwer WWW chcąc wysłać żądanie utworzenia ciasteczka na dysku użytkownika dołącza do nagłówka HTTP polecenie „Set-Cookie”, po którym następuje ciąg przekazywanych danych. Zapamiętane ciasteczko może najczęściej odczytać jedynie serwer, który je wysłał. W danych po poleceniu Set-Cookie określone są:

 • nazwa i przypisaną jej wartość,
 • domena i ścieżka dostępu, które są związane z przekazywanym ciasteczkiem,
 • czas ważności danego ciasteczka (po jego upłynięciu przeglądarka usunie je).

Do zapisania ciasteczka wymagana jest jedynie jego nazwa. Jeśli nie zostanie podana domena, do wartości zapisanych w ciasteczku dostęp będzie miał jedynie serwer, z którego wysłano żądanie zapisu. Niepodanie czasu ważności spowoduje usunięcie ciasteczka po zamknięciu przeglądarki. Ciasteczka, które wygasają po zakończonej sesji, zwane są ciasteczkami sesyjnymi. Mają one ustalony okres ważności, którego mechanizm wymusza serwer (zwykle nie można polegać bowiem na prawidłowości ustawienia zegara na komputerze z przeglądarką).

Działanie mechanizmu ciasteczek po stronie użytkownika zależy od konfiguracji jego przeglądarki. Niektóre z nich umożliwiają odmowę zapisu, inne pozwalają na ustawienie daty wygaśnięcia innej od tej deklarowanej w nagłówku HTTP. Zaawansowaną kontrolę nad zachowaniem ciasteczek posiadają m.in. Firefox, Opera i inne nowoczesne przeglądarki.

Składnia nagłówka HTTP

Nagłówek wysłany przez serwer ma następującą postać:

Set-Cookie: nazwa=wartość; expires=DATA; path=ŚCIEŻKA; domain=DOMENA; secure
nazwa=wartość
Wartość ta jest jedynym wymaganym atrybutem przy wysyłaniu ciasteczka. Składa się z dowolnych znaków z wyjątkiem średników, przecinków, białych spacji i slashów (/). Jeśli zajdzie potrzeba ich użycia, najczęściej koduje się je w formacie odpowiednim dla URL (%XX), gdzie XX to kod ASCII znaku (np. %2F to zakodowana postać slasha, a %20 – spacji).
expires=data
Atrybut expires informuje przeglądarkę o dacie wygaśnięcia danego ciasteczka. Zostanie ono usunięte z dysku, gdy jego data ważności zostanie przekroczona. Jeśli nie podano daty wygaśnięcia, to ciasteczko zostanie usunięte po zakończeniu sesji.
Data musi być podana w następującym formacie (przykład): „Tuesday, 05-Nov-2004 08:30:09 GMT”
Format ten oparty jest na RFC 822, RFC 850, RFC 1036, i RFC 1123 z drobną zmianą odnośnie separatora daty – tu występuje kreska, podana jest również strefa czasowa GMT[1].
domain=domena
Ten parametr określa widoczność ciasteczka. W trakcie sprawdzania pliku na komputerze klienta zawierającego ciasteczka, przeglądarka porównuje zapisaną domenę z domeną serwera, do którego wysyła nagłówki. Przeglądarka wysyła wszystkie nie przeterminowane ciasteczka, których domena jest zawarta w domenie serwera (dodatkowo może być sprawdzana ścieżka wywoływanego pliku i typ połączenia).
W specyfikacji Netscape’a wprowadzone jest w tym zakresie dodatkowe ograniczenie. To znaczy domena zostanie dopasowana, jeśli zawiera minimum dwie kropki, albo minimum trzy – jeśli domena główna serwera nie jest jedną z domen specjalnych, czyli: „COM”, „EDU”, „NET”, „ORG”, „GOV”, „MIL”, „INT”. Ma to zapobiegać ustawianiu domen typu „.com”, „.edu”, czy „va.us”. Może to jednak powodować nieoczekiwane rezultaty, ponieważ ustawienie dla ciasteczka domeny w formacie „domena.org” spowoduje, że ciasteczka będę widoczne tylko dla danej domeny, ale nie będą wysyłane do poddomen, czyli np. „forum.domena.org”. Problem ten omija się ustawiając domenę „.domena.org”.
Domyślnie domain przyjmuje wartość domeny strony, z której wysłano żądanie zapisu ciasteczka.
path=ścieżka
Atrybut path jest podawany w celu ograniczenia widoczności ciasteczka do danej ścieżki dostępu do katalogu (liczy się ścieżka widoczna w URL-u pliku, a nie rzeczywiste położenie na dysku serwera). Wszystkie strony umieszczone w tym katalogu i jego podkatalogach będą mogły je wykorzystać. Należy zauważyć, że podanie parametru path w postaci „/wiki” pozwoli na odczytanie danych z ciasteczek plikom w katalogach „/wikipedia”, „/wiki/Cookie” itp.
Widoczność ciasteczka będzie niezależna od położenia pliku, jeśli podana została ścieżka „/”. Natomiast domyślnie path przyjmuje wartość ścieżki do strony, z której wysłano żądanie zapisu ciasteczka.
secure
Ten parametr nie posiada wartości. Jeśli zostanie podany, to ciasteczko będzie widoczne (wysłane) tylko wtedy gdy połączenie będzie szyfrowane (obecnie możliwe przy użyciu protokołu HTTPS).

Przy pobieraniu zawartości strony z serwera, przeglądarka sprawdzi (jak podano powyżej) zapamiętane ciasteczka, w których parametry domeny i ścieżki zgadzają się z adresem URL strony. Jeśli je znajdzie, dołącza je do nagłówka HTTP w postaci:

Cookie: nazwa_ciasteczka_1=wartosc_ciasteczka_1; nazwa_ciasteczka_2=wartosc_ciasteczka_2; ...

Właściwości

 • Ciasteczka o tej samej nazwie ale o innych ścieżkach będą nadpisywane.
 • W celu skasowania należy wysłać ciasteczko o takiej samej nazwie i czasie wygaśnięcia z minioną datą.
 • Możliwe jest wysyłanie kilku ciasteczek w jednym nagłówku (poprzez kilka atrybutów Set-Cookie).
 • Istnieją limity przy zapisywaniu ciasteczek na dysku(po ich przekroczeniu przeglądarka usuwa starsze ciasteczka).
  • maksymalna liczba ciasteczek: 300.
  • maksymalna wielkość ciasteczka: 4 kilobajty.
  • maksymalna liczba ciasteczek z jednego serwera lub z jednej ścieżki: 20.
 • Gdy jest zainstalowany serwer Proxy nagłówki Set-Cookie nie powinny być przechowywane w pamięci proxy.
 • Jeżeli serwer Proxy dostanie odpowiedź z nagłówkiem zawierającym Set-Cookie powinien go przekazać do klienta bez względu na rodzaj odpowiedzi np. 304 (nagłówek niezmieniony) czy 200 (nagłówek inny niż zapisany w cache’u).

Argumenty przeciw

  

Niektórzy są wrogami mechanizmu ciasteczek. Niechęć ta wynika z następujących przesłanek:

 • Mechanizm ten jest bardzo niedoskonały. Jeśli nie skonfiguruje się poprawnie kont użytkowników w systemie, to tak naprawdę nie rozpoznaje on użytkownika, tylko jego przeglądarkę internetową. Powoduje to, że z jednej strony osoba korzystająca z kilku takich komputerów lub kilku przeglądarek na jednym komputerze nie jest rozpoznawana poprawnie; z drugiej strony jeśli kilka osób korzysta z tego samego komputera i przeglądarki, mechanizm nie może ich rozróżnić.
 • Do dzisiaj  krążą plotki, jakoby ciasteczka były źródłem rozprzestrzeniania się wirusów. W rzeczywistości jest to niemożliwe – nie można zainfekować komputera wirusem jedynie z powodu włączonej obsługi ciasteczek.
 • Niechęć do ciasteczek bierze się również z niedostatecznych metod zarządzania nimi. Nowoczesne przeglądarki posiadają zaawansowane narzędzia, które w intuicyjny sposób pozwalają zarządzać informacjami zawartymi w ciasteczkach, lecz znaczna część użytkowników korzysta z Internet Explorera, w którym nie ma takich opcji (natomiast istnieją programy firm trzecich, które to umożliwiają).
 • Mechanizm ciasteczek działa bez świadomości i wiedzy użytkownika, naruszając jego prywatność. Często stosowany jest w monitorowaniu zachowań i aktywności użytkowników, np. portale i sklepy internetowe mogą gromadzić w ten sposób informacje o zainteresowaniach użytkowników i wyświetlać reklamy o treści nawiązującej do odwiedzanych stron. Co prawda większość przeglądarek ma możliwość całkowitego blokowania ciasteczek lub włączenia opcji ostrzegającej każdorazowo o ich przesyłaniu, lecz ogromna większość użytkowników albo w ogóle nie wie, co to jest ciasteczko, albo po krótkim czasie odblokowuje ten mechanizm, gdyż bez niego nie można skorzystać z wielu serwisów.

.

Blokowanie ciasteczek

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony).

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

§ 4. Postanowienia końcowe

1.Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
3.W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa7

Close Menu